Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

P.W. Górny Śląsk Sp. z o.o. z siedziba w Knurowie, ul. Przemysłowa 24, NIP: 969-160-83-34, REGON: 243361356.

II PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Spółka P.W. Górny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przetwarza dane osobowe w związku ze:

 1. Sprzedażą i zakupem wyrobów węglowych, kruszywa budowlanego oraz soli drogowej
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Górny Śląsk” posiada pełną ofertę sprzedaży materiałów opałowych pochodzących ze śląskich Kopalń Węgla Kamiennego oraz który sprowadzamy z Czech. Węgiel oferowany przez Spółkę może zostać dostarczony taborem samochodowym spółki w dowolne miejsce w kraju, w ilości jednorazowo ok. 25 ton. Spółka ponadto oferuje kruszywa sypkie przeznaczone do celów budowlanych oraz stosowane w drogownictwie, spełniające wymagania polskich norm. Spółka w ofercie posiada także sól drogową, przeznaczoną do zimowego utrzymania dróg. Sól nadaje się do zwalczania oblodzeń na drogach czy chodnikach, ale także na podjazdach i placach.
 2. Świadczeniem usług
  Spółka świadczy usługi transportowe.
 3. Prowadzeniem przedsiębiorstwa
  Spółka przetwarza dane osobowe w ramach codziennej obsługi klienta i przedsiębiorstwa.

III PODMIOTY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

 

IV PRZETWARZANE DANE
Imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu lub paszportu kierowcy.

V PODSTAWA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH:

 1. RODO, Art.6. punkt 1. lit. a, zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. RODO, Art.6. punkt 1. lit. b, zawarcie i wykonanie umowy (w tym zleceń transportowych, zamówień towaru, doraźnych zleceń na wykonanie usługi);
 3. RODO, Art. 6. Punkt 1 lit. c, wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
  1. przekazywanie wymaganych danych do odpowiednich urzędów;
  2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  3. rozliczenie danin publicznoprawnych;
 4. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
  1. RODO, art. 6, punkt 1 lit. f, usprawiedliwiony interes prawny:
  2. udokumentowanie realizacji transakcji;
  3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
  4. marketing bezpośredni;
 5. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
 6. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
 7. archiwizacja.

 

VI POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są Spółce bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi Spółka współpracuje lub z powszechnie dostępnych źródeł.

VII INFORMACJA DOT. OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest, co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

VIII ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, Spółka może przekazać:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane w jej imieniu :
  1. podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez Spółkę transakcjach;
  2. podwykonawcom;
  3. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Spółki;
 2. Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
  1. inne strony transakcji;
  2. firmy transportowe;
  3. spedytorzy;
  4. agencje celne;
  5. ubezpieczyciele;
  6. organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
  7. sądy;
  8. komornicy;
  9. biura informacji gospodarczej;
  10. operatorzy pocztowi i kurierzy;
  11. banki;
  13. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

 

IX OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Spółka przetwarza dane przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po jego zakończeniu, Spółka dokona archiwizacji danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiednio 2, 5 lub 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

 

X SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: kontakt@skladweglaknurow.pl lub listownie na adres siedziby spółki.

 

XI ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 

XII PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Spółka P.W. Górny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie nie przekazuje danych osobowych do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

XIII UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 1. Sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 2. Usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 3. Ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 4. Dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 5. Przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes,w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
  Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania oraz danych umożliwiających identyfikację podmiotu wnoszącego żądanie, na adres email: kontakt@skladweglaknurow.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

 

XIV SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), a do czasu jego powołania do GIODO, www.giodo.gov.pl.

 

XV PLIKI “COOKIES”

 1. Strona internetowa Administratora jednocześnie Usługodawcy, używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Administratora (Usługodawcy) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  1. sesyjne
  2. stałe
  3. analityczne
 4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator (Usługodawca) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
  z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

XVI KONTAKT I INFORMACJE

 1. Dane adresowe firmy:
  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „GÓRNY ŚLĄSK” Sp. z o.o.
  44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 24
  NIP: 969-160-83-34 REGON: 243361356
 2. Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: kontakt@skladweglaknurow.pl
 3. Strona internetowa:
  https://sklad-wegla-knurow.pl/
 4. Miejsce rejestracji:

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473451, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 5 000,00 zł.

 

Skrót RODO odnosi się do unijnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych o sygnaturze (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku.

Call Now Button